Joalis - detoxication medicine

Tarieven

Tarieven

 

Tarieven

Enkel consult: € 65,-

Joalis preparaat: € 19,95

(genoemde prijzen zijn inclusief BTW)

 

Algemene praktijkvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige Joalis Nederland gevestigd in Rijssen, enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 3 Duur overeenkomt en opzegging

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd.

Artikel 4 Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

 3. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

 4. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

 5. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

 6. Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

 7. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten

 8. De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden

Artikel 5 Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.

 2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantal verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening of opschorting, aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 5. De geleverde producten blijven tot het moment van gehele betaling van alle openstaande vorderingen, de exclusieve eigendom van Joalis Nederland

Artikel 6 Retourneren

 1. Gezien de aard van de producten is het niet mogelijk deze te retourneren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.

 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 4. De aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.

 6. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.

 7. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is Nederlands recht van toepassing.

 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

Rijssen, augustus 2015

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo (nr. ….) en staan op www.joalis.nl. Wij zenden u op verzoek kosteloos een exemplaar.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Behandelovereenkomst

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

·         De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

·         De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

·         De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar In de praktijk te plaatsen.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

·         Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

·         Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

·         Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

·         De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

·         Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

·         Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

Rate this article

Nieuwe bezoeker

Meer informatie over de methode van beheerd en gecontroleerd ontgiften, vindt u onder "Methode" en "Veel gestelde vragen".

More ...

CITY DETOX

Een eenvoudig te volgen therapie, gericht op het herstellen van de lichaamsbalans.

More ...